Наверх
Меню
Меню
Событие
13/12
BIENNALE OF CONTEMPORARY «ART-BREAD»
71170493_2582216961897674_8849181605420335104_o.jpg
71170493_2582216961897674_8849181605420335104_o.jpg

BIENNALE OF CONTEMPORARY «ART-BREAD»

13 грудня о 17:00 в Народному музеї хліба за адресою вул. Вишгородська 19, відбудеться відкриття "Biennale of Contemporary Art Bread".
Відкриття в другій локації – Хлєбзаводі відбудеться о 20:00.


Учасники:
Генадій Попеску, Стас Туріна, Євген Коршунов, група PLOT, Krolikowski Art, В'ячеслав Ахунов, Анастасія Свириденко, Семен Храмцов, Анья Кисла, Варта Маркарьян, Ольга Заремба, Надя Мицкевич, Анна Данчишина, Женя Лисняк, Віталій Шупляк, Леонец Ярослав, Максим Ходак, Вадим Панченко, Артем Стрембіцький, Костянтин Мілітинський, Гандиш Марина, Котляренко Дарина, Наталія Хананова, Нікіта Дмитренко, Максим Гончар, Ганна Ольшевська, Антон Селешин, Уте Кільтер, Єгор Анцигін, Євгеній Валюк, Ілля Чулочнiков, Настя Діденко, Євген Штейн.


Центр сучасного мистецтва «Хлєбзавод» був стихійно організований на території колишнього Хлібокомбінату №7. З 2016 року в цих приміщеннях базуються майстерні художників, що за деякий час самоорганізувалися у низову мистецьку інституцію. Влаштовуючи акції, конкурси і лекції, проводячи на своїй території (artist-run space) виставки товаришів, ця художня спільнота вибудовує власний соціокультурний простір і не вступає у відносини з державою та олігархатом. Вона творить свою низову культурну діяльність без потреби у саморефлексії та критики власних процесів, але з великим потенціалом до організації та створення нових проектів.

Учасники ЦСМ «Хлєбзавод» свідомо або волею випадку не зв’язують свою персональну практику з іншими інститутами/галереями, а залишаються вірними своїй спільноті і розвивають власну культуру. І, напевно, образи дріжджової культури або бродіння стають синонімом до діяльності ЦСМ – саме так при наймінімальніших умовах виникає настільки пишна й бурхлива діяльність.

Основною темою, яку проблематизує Хлєбзавод, є радянська спадщина у повному спектрі її проявів від історії, культури, архітектури до політики, пам’яті та менталітету громадян, і також пострадянські реалії сучасності та існування в руїнах.

Бієнале «Art-Bread»

Організація бієнале як масштабної виставки, що проходить раз у два роки, є неабиякою заявкою молодої інституції про наміри методичної багаторічної роботи. У саму назву бієнале – «Art-Bread» – «Хлєбзавод» вплітає свій інституціональний код, з котрим він вже неодноразово працював в таких проектах: «Рухоме нерухоме», «Hlebzawod Art Prize», «Конверсія хліба» тощо. Ним невтомно відпрацьовується та проблематизується образ хліба, як одної із фундаментальних основ української культури. Саме тому однією з локацій бієнале буде Музей Хліба, розташований у Національному еколого-натуралістичному центрі на вул. Вишгородській, 19, де художникам буде дана можливість попрацювати з контекстом музею Хліба, та дітячої навчальної інституції, організованої ще за радянських часів. Другою локацією бієнале є сам ЦСМ «Хлєбзавод» на вул. Кирилівській, 65б. Розміщуючи проект на двох локаціях, Хлєбзавод працює в уже звичних традиціях великих виставок, де локації розкидані по міському простору, і разом з подією вибудовує нові культурні маршрути.

Бієнале «Art-Bread» підіймає питання, котрі вже неодноразово лунали у проектах Хлєбзаводу: переосмислення пострадянської спадщини, історії та міфів. Учасники проекту – покоління, що частково виросло під час радянської влади або виховувалось сформованими радянською культурою батьками; вони отримали освіту в інститутах, заснованих у радянські часи. Чи доречно буде просто забути минулу історію та жити далі? Чи доцільно клеймувати одною міткою ката і злодія всіх діячів того часу? Тільки відпрацьовуючи та критично осмислюючи сучасність, можливо сформувати власну позицію до історії та реальності, а також переоцінити цінності минулого.

На відкритті 13 грудня вхід вільний!  
З усіх питань телефонуйте 0630283501.


______________________________________________________


Biennale of Contemporary “Art Bread"  opens on december 13th at 17:00 pm at the National Museum of Bread at 19 Vyshgorodskaya st.
Second location opens at Hlebzawod at 20:00.

The Hlebzawod Contemporary Art Center was spontaneously organized on the territory of the former Bakery №7. Since 2016, these space becomes artists’ studios which during time have self-organized into grassroots art institution. By organizing actions, competitions and lectures, opening exhibitions of fellows on its territory (artist-run space), this artistic community builds its own socio-cultural space and does not enter into relations with the state and the oligarchy. It creates its grassroots cultural activity without the need for self-reflection and criticism of its own processes, but with great potential for organizing and creating new projects.
Hlebzawod CAC participants consciously or willfully don`t associate their personal practice with other institutes/galleries, but remains true to their community and develop their own culture. And, probably, the images of yeast culture become synonymous with the activities of CAC - in the most minimal ifs arises such blusterous activity.

The main theme of Hlebzawod is the Soviet heritage in the full spectrum of its manifestations. From history, culture, architecture to politics, memory and citizens` mentality to post-Soviet realities of modernity and existence in ruins.

 

Art-Bread Biennale

The organization of the biennial as a large-scale exhibition which helds every two years, is a remarkable statement of the young institution about the intentions of methodical long-term work. The bienniale itself  - "Art-Bread" - " Hlebzawod" interweave its institutional code, with which he has repeatedly worked in the following projects: "Movable/Unmovable", "Hlebzawod Art Prize", "Bread conversion" and many other. It tirelessly works out and problematize the image of bread as one of the fundamental basis of Ukrainian culture. That is why one of the locations of the biennial will be the Bread Museum, located in the National Ecological and Naturalistic Center on the 19 Vyshgorodskaya street. There artists will be given the opportunity to work with the context of the Bread Museum and a children's educational institution both organized back in Soviet times. The second location of the biennale is the CAC “Hlebzawod” on the 65b Kirillovskaya street. By placing the project in two locations, the Hlebzawod community works in the usual tradition of large exhibitions, where locations are scattered throughout the urban space and builds new cultural routes by the event.

The Art-Bread biennale raises questions that have been repeatedly reflected in the Hlebzawod projects: rethinking the post-Soviet heritage history and myths. Project participants are a generation that grew up partly during Soviet rule or brought up by parents who were formed by the Soviet culture; they were educated in institutes founded in Soviet times. Would it be appropriate to simply forget the past story and move on? Is it reasonable to brand hanger and thief with all the figures of that time as one? Only by working out and critically reflecting on the present is it possible to form our own position on history and reality, as well as redefine the values of the past.

комментарии
Календарь
30/11

Протягом тижня, з 30 листопада, у глядача є можливість відвідати проект CRUSH молодої української художниці Валерії Радченко в Spivakovska ART:EGO gallery. Експозицію виставки складуть роботи, створені ...

09/12

Art People.Space приглашает на онлайн-лекцию "Базовый курс по истории искусств: классицизм​". Классицизм как художественное направление сформировалось во Франции и именно тогда уже не Рим, ...

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Проверочный код *
Восстановить пароль
Для восстановления пароля введите адрес электронной почты, указанный Вами при регистрации. Вам будет отправлено письмо с дальнейшими рекомендациями.
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами по телефону: 044-331-51-21
Авторизация
Регистрация
* Обязательно для регистрации на ресурсе
** Обязательно для выставления лотов
Пароль должен иметь длину не менее шести знаков; содержать комбинацию как минимум из трех указанных ниже знаков: прописные буквы, строчные буквы, цифры, знаки препинания; не должен содержать имени пользователя или экранного имени.
Проверочный код
правила ресурса *
условия аукциона **